صنایع روشنایی رانور

حفاظت الکتریکی (IP)

فهرست مطالب

استاندارد محافظت الکتریک (IP)

که به عنوان “International Protection” یا “Ingress Protection” نیز شناخته می‌شود، به تعیین درجه محافظتی یک تجهیز الکتریکی در برابر ورود جسم‌های خارجی مانند گرد و غبار و نفوذ آب اشاره دارد. کد IP از دو عدد تشکیل شده است که هرکدام نمایانگر یک ویژگی خاص است.

درجه محافظت از IP به صورت “IPXY” نشان داده می‌شود، که X و Y عددی از مجموعه اعداد 0 تا 6 هستند. این اعداد به ترتیب به محافظت در برابر گرد و غبار (X) و محافظت در برابر آب (Y) اشاره دارند.

درجه IP

محافظت در برابر گرد و غبار (X)

محافظت در برابر آب (Y)

توضیحات

IP0

بدون محافظت

بدون محافظت

هیچ محافظتی در برابر گرد و غبار یا آب ندارد.

IP1

از اشیاء بزرگتر از 50 میکرومتر محافظت

نفوذ آب تا قطر 50 میلیمتر

محافظت محدود در برابر گرد و غبار و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP2

از اشیاء بزرگتر از 12.5 میکرومتر محافظت

نفوذ آب تا قطر 12.5 میلیمتر

محافظت محدود در برابر گرد و غبار و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP3

از اشیاء بزرگتر از 2.5 میکرومتر محافظت

نفوذ آب تا قطر 2.5 میلیمتر

محافظت معتدل در برابر گرد و غبار و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP4

از اشیاء بزرگتر از 1 میکرومتر محافظت

نفوذ آب تا قطر 1 میلیمتر

محافظت معتدل در برابر گرد و غبار و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP5

محافظت در برابر گرد و غبار مضر (تا 75 میکرومتر)

آبیاری از هر جهت

محافظت خوب در برابر گرد و غبار و آبیاری از هر جهت.

IP6

محافظت کامل در برابر گرد و غبار

بدون تأثیر از نفوذ آب

محافظت کامل در برابر گرد و غبار و عدم تأثیر نفوذ آب.

IP7

غمال مختصری تا 1 متر عمق آب

مقاومت در برابر نفوذ آب در شرایط مشخص (مثلاً غمال کوتاه مدت).

IP8

غمال به مدت زمان و در شرایط مشخص

محافظت در برابر نفوذ آب در شرایط خاص و مشخص به مدت زمان تعیین شده.

IP9

حفاظت در برابر تأثیر آب در شرایط خاص

محافظت در برابر تأثیرات آب به شدت با فشار بالا یا دماهای بالا.

IP10

نفوذ آب تحت فشار از هر جهت

محافظت در برابر نفوذ آب تحت فشار از هر جهت بدون محدودیت فشار.

IP11

نفوذ آب تحت فشار از هر جهت به مدت زمان محدود

محافظت در برابر نفوذ آب تحت فشار از هر جهت به مدت زمان معین.

IP12

از اشیاء بزرگتر از 2.5 میکرومتر محافظت

نفوذ آب تا قطر 6.3 میلیمتر

محافظت معتدل در برابر گرد و غبار و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP13

از اشیاء بزرگتر از 1 میکرومتر محافظت

نفوذ آب تا قطر 4 میلیمتر

محافظت معتدل در برابر گرد و غبار و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP14

از اشیاء بزرگتر از 0.5 میکرومتر محافظت

نفوذ آب تا قطر 2.5 میلیمتر

محافظت خوب در برابر گرد و غبار و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP15

محافظت در برابر گرد و غبار مضر (تا 50 میکرومتر)

آبیاری از هر جهت به مدت زمان محدود

محافظت خوب در برابر گرد و غبار مضر و آبیاری از هر جهت به مدت زمان معین.

IP16

غمال مختصری تا 1.5 متر عمق آب

مقاومت در برابر نفوذ آب در شرایط خاص (مثل غمال کوتاه مدت در عمق آب).

IP17

نفوذ آب در شرایط مشخص (مثل غمال در شرایط خاص)

مقاومت در برابر نفوذ آب در شرایط خاص و مشخص.

IP18

غمال به مدت زمان و در شرایط مشخص

محافظت در برابر نفوذ آب به مدت زمان و در شرایط خاص.

IP19

حفاظت در برابر تأثیر آب در شرایط خاص (با فشار یا دماهای بالا)

محافظت در برابر تأثیرات آب به شدت با فشار بالا یا دماهای بالا.

IP20

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 12.5 میلیمتر

بدون محافظت در برابر آب

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و بدون محافظت در برابر آب.

IP21

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 12.5 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 6 میلیمتر

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP22

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 12.5 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 12.5 میلیمتر

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP23

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 12.5 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 6 میلیمتر به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و نفوذ آب تا حد مشخص به مدت زمان معین.

IP24

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 12.5 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 12.5 میلیمتر به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و نفوذ آب تا حد مشخص به مدت زمان معین.

IP25

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 12.5 میلیمتر

آبیاری از هر جهت به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و آبیاری از هر جهت به مدت زمان معین.

IP26

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 12.5 میلیمتر

آبیاری از هر جهت به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و آبیاری از هر جهت به مدت زمان معین.

IP27

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 12.5 میلیمتر

غمال مختصری تا 1 متر عمق آب

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و مقاومت در برابر غمال مختصر در عمق آب.

IP28

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 12.5 میلیمتر

غمال به مدت زمان محدود در عمق آب

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و غمال به مدت زمان معین در عمق آب.

IP29

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 12.5 میلیمتر

حفاظت در برابر تأثیر آب در شرایط خاص (با فشار یا دماهای بالا)

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و تأثیرات آب با فشار یا دماهای بالا.

P30

بدون محافظت در برابر گرد و غبار

بدون محافظت در برابر آب

هیچ محافظتی در برابر گرد و غبار یا آب ندارد.

IP31

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 2.5 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 6 میلیمتر

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP32

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 2.5 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 12.5 میلیمتر

محافظت

IP33

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 2.5 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 6 میلیمتر به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و نفوذ آب تا حد مشخص به مدت زمان معین.

IP34

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 2.5 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 12.5 میلیمتر به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و نفوذ آب تا حد مشخص به مدت زمان معین.

IP35

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 2.5 میلیمتر

آبیاری از هر جهت به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ و آبیاری از هر جهت به مدت زمان معین.

IP36

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 2.5 میلیمتر

آبیاری از

 

IP55

بدون محافظت در برابر گرد و غبار

آبیاری از هر جهت به مدت زمان محدود

هیچ محافظتی در برابر گرد و غبار ندارد و مقاومت محدود در برابر آبیاری از هر جهت به مدت زمان معین دارد.

IP56

بدون محافظت در برابر گرد و غبار

آبیاری از هر جهت به مدت زمان طولانی

هیچ محافظتی در برابر گرد و غبار ندارد و مقاومت محدود در برابر آبیاری از هر جهت به مدت طولانی دارد.

IP57

بدون محافظت در برابر گرد و غبار

غمال به عمق معین

هیچ محافظتی در برابر گرد و غبار ندارد و مقاومت در برابر غمال به عمق معین دارد.

IP58

بدون محافظت در برابر گرد و غبار

غمال به عمق زیاد

هیچ محافظتی در برابر گرد و غبار ندارد و مقاومت در برابر غمال به عمق زیاد دارد.

IP59

بدون محافظت در برابر گرد و غبار

حفاظت در برابر نفوذ آب به فشار بالا

هیچ محافظتی در برابر گرد و غبار ندارد و حفاظت در برابر نفوذ آب به فشار بالا دارد.

IP60

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 1 میلیمتر

بدون محافظت در برابر آب

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 1 میلیمتر و بدون محافظت در برابر آب.

IP61

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 1 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 6.3 میلیمتر

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 1 میلیمتر و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP62

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 1 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 12.5 میلیمتر

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 1 میلیمتر و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP63

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 1 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 6.3 میلیمتر به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 1 میلیمتر و نفوذ آب تا حد مشخص به مدت زمان معین.

IP64

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 1 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 12.5 میلیمتر به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 1 میلیمتر و نفوذ آب تا حد مشخص به مدت زمان معین.

IP65

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 1 میلیمتر

آبیاری از هر جهت به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 1 میلیمتر و آبیاری از هر جهت به مدت زمان معین.

IP66

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 1 میلیمتر

آبیاری از هر جهت به مدت زمان طولانی

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 1 میلیمتر و آبیاری از هر جهت به مدت زمان طولانی.

IP67

محافظت در برابر اشیاء بزرگ

 

 

IP68

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 1 میلیمتر

غمال به عمق زیاد

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 1 میلیمتر و مقاومت در برابر غمال به عمق زیاد.

IP69

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 1 میلیمتر

حفاظت در برابر نفوذ آب به فشار بالا و با دماهای بالا

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 1 میلیمتر و حفاظت در برابر نفوذ آب به فشار بالا و با دماهای بالا.

IP70

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 0.1 میلیمتر

بدون محافظت در برابر آب

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 0.1 میلیمتر و بدون محافظت در برابر آب.

IP71

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 0.1 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 6.3 میلیمتر

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 0.1 میلیمتر و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP72

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 0.1 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 12.5 میلیمتر

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 0.1 میلیمتر و نفوذ آب تا حد مشخص.

IP73

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 0.1 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 6.3 میلیمتر به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 0.1 میلیمتر و نفوذ آب تا حد مشخص به مدت زمان معین.

IP74

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 0.1 میلیمتر

نفوذ آب تا قطر 12.5 میلیمتر به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 0.1 میلیمتر و نفوذ آب تا حد مشخص به مدت زمان معین.

IP75

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 0.1 میلیمتر

آبیاری از هر جهت به مدت زمان محدود

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 0.1 میلیمتر و آبیاری از هر جهت به مدت زمان معین.

IP76

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 0.1 میلیمتر

آبیاری از هر جهت به مدت طولانی

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 0.1 میلیمتر و آبیاری از هر جهت به مدت طولانی.

IP77

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 0.1 میلیمتر

غمال به عمق معین

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 0.1 میلیمتر و مقاومت در برابر غمال به عمق معین.

IP78

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 0.1 میلیمتر

غمال به عمق زیاد

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 0.1 میلیمتر و مقاومت در برابر غمال به عمق زیاد.

IP79

محافظت در برابر اشیاء بزرگتر از 0.1 میلیمتر

حفاظت در برابر نفوذ آب به فشار بالا و با دماهای بالا

محافظت در برابر اشیاء بزرگ با قطر بیشتر از 0.1 میلیمتر و حفاظت در برابر نفوذ آب به فشار بالا و با دماهای بالا.

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین مطالب از وبلاگ ما

مجوز های صنایع روشنایی رانور

logo-samandehi